+49 (0)30 66778166
de German

herroepingsrecht

Herroepingsrecht

(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.)

Annulering

herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.
De intrekkingsperiode is veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in het kader van een uniforme bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform worden of worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft of heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stuks geleverd worden;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Eurotone eK, Malteser Str.170, 12277 Berlijn, telefoonnummer: +49 (0) 30 61 79 42 18, faxnummer: +49 (0) 30 66 77 81 65, e-mailadres: info@eurotone.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Deze terugbetaling wordt u in geen geval in rekening gebracht
berekend.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Uitsluitings- of uitdovingsredenen

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun productie een individuele selectie of
Bepaling door de consument is gezaghebbend of die duidelijk gebaseerd is op de persoonlijke behoeften van de
Klantgericht;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel is verstreken
zou;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs werd overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die op zijn vroegst niet beschikbaar is
30 dagen na het sluiten van het contract en hun huidige waarde door schommelingen op de
Afhankelijk van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Het recht op intrekking vervalt vroeg in contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die niet om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn
Retourzendingen zijn geschikt als de verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met de levering
gemengd met andere goederen;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien
de verzegeling werd na levering verwijderd.
________________________________________________________________________________

Formulier voor de intrekking

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het op
terug.)

- Aan Eurotone eK, Malteser Str.170, 12277 Berlijn, faxnummer: +49 (0) 30 66 77 81 65, e-mailadres:
info@eurotone.de:

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen (*) / Levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam / consument (en)

- Adres van de / consument (s)

- Ondertekening van / consument (en) (alleen met bericht op papier)

- Datum

(*) Verwijder indien van toepassing.